Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost si na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOO“) dovoluje tímto informovat širokou veřejnost, že jako povinná osoba dle citovaného zákona a v souladu s ust. § 8 ZOO, zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

V tomto dokumentu se můžete v souladu s ust. § 9 ZOO seznámit s informacemi o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší společnosti a oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, jakož i zjistit informace a kontaktní údaje o příslušné osobě pověřené k přijímání a prošetření oznámení o protiprávním jednání a další užitečné informace.

Oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání může podat každá fyzická osoba, která disponuje informacemi o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobní činnosti a které:

a)  má znaky trestného činu,

b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)   porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d)   porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následujících oblastech:

 

 1.   finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2.   daně z příjmů právnických osob,
 3.   předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4.   ochrany spotřebitele,
 5.   souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6.   bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7.   ochrany životního prostředí,
 8.   bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9.   radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10.   hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11.   ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.   ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13.   ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14.   fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské            unie.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je totožnost oznamovatele příslušné osobě známá.

Dále by mělo oznámení obsahovat veškeré relevantní informace o možném protiprávním jednání tak, aby příslušná osoba mohla posoudit důvodnost takového oznámení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vědomě nepravdivé oznámení může být dle ZOO kvalifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Současně takovému oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží dle ZOO ochrana před odvetnými opatřeními.

Kde mohu oznámení podat?

Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, a to následujícím způsobem:

-          prostřednictvím zabezpečeného emailu oznamovatel@dpmo.cz

-          poštou na adresu sídla naší společnosti s jasným označením: „k rukám paní Hany Havlové – NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“

-          prostřednictvím telefonní linky se záznamem (v době standardní pracovní doby)  - 585 533 157

-          osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Pro oznámení o možném protiprávním jednání může oznamovatel rovněž využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti dostupný na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Kdo to je příslušná osoba?

Příslušnou osobou je osoba pověřená naší společností k přijímání oznámení, posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Tato osoba postupuje při výkonu své činnost nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

V naší společnosti je takovou osobou pověřenou přijímáním a vyřizování oznámení paní Hana Havlová, vedoucí odboru zaměstnanosti a mezd. Pro její kontaktování, prosím, využijte náš vnitřní oznamovací systém způsobem výše uvedeným.

Závěrem

Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.