Přeprava zavazadel a dovozné

 

Ceník dovozného

 
   

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek IDSOK: 

Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo anebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo:

a) ruční zavazadla jsou snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jedná se o zavazadla menších rozměrů než 300 x 400 x 600 mm, tvaru válce nepřesahující délku 1500 mm a průměr 100 mm, tvaru desky nepřesahující 800 x 1000 x 50 mm. Mezi ruční zavazadla patří i pár lyží s holemi, snowboard, boby nebo sáně. 

b) spoluzavazadla jsou zavazadla, která svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla (včetně dětského kočárku) a vyžadují umístění na dopravcem zvlášť určeném místě ve vozidle, v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu,

c) cestovním zavazadlem je zavazadlo cestujícího, které se přijímá k přepravě na základě samostatně uzavřené přepravní smlouvy, a to po předložení jízdního dokladu cestujícího. Cestovní zavazadla jsou přijímána k přepravě pouze na dálkových spojích.

d) cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nebyla jim na obtíž. Při ukládání zavazadla je nutno respektovat pokyny pověřené osoby,

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:

a) předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy,

b) nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat,

c) věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit, popřípadě znečistit cestující nebo vozidlo,

d) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž,

e) nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy),

f) předmět, jehož rozměry přesahují 500 x 600 x 800 mm nebo předmět tvaru válce delší než 2 500 mm nebo o průměru větším než 250 mm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 1000 x 1500 mm, i když přesahují jen jeden z uvedených rozměrů. Výjimku tvoří dětské kočárky a vozík pro invalidy. Objemné předměty lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla. Konečné rozhodnutí o přepravě náleží pověřené osobě,

Cestující může vzít do vozidla se souhlasem pověřené osoby:

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg,

b) nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l,

c) akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.

Přeprava jízdních kol není povolena.

Přeprava živých zvířat

Živá zvířata lze přepravovat: jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata,

a) beze schrány může být ve vozidle přepravován pouze jeden pes. Dva psi mohou být ve vozidle přepraveni pouze za podmínky, že mají jednoho majitele. Pes (psi) musí mít po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, být držen(i) na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován(i) na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle Tarifu IDSOK. Vodící pes nevidomého nemusí být vybaven náhubkem. U DPMO se nástup cestujících se psem řídí piktogramy u dveří vozidla,

b) pověřená osoba může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících,

c) rovněž může být odmítnuta přeprava psa agresivního, neovladatelného a špinavého,

d) vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa policie nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout,

e) pokud to dovolují aktuální provozní podmínky a obsazenost vozidla a není narušena bezpečnost cestujících, může pověřená osoba povolit přepravu dalšího psa. Toto ustanovení neplatí ve vozidlech DPMO,

Přeprava dětských kočárků:

a) dětský kočárek s dítětem lze přepravovat, pokud to obsazenost vozidla dovoluje. V době snížených nároků na přepravu též kočárek prázdný. Ve vozidle smí být přepravován jen jeden kočárek, pověřená osoba může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince dovolují. Řidič vozidla může přepravu dětského kočárku v době zvýšených nároků na přepravu odmítnout, zejména v době přepravních špiček, je-li  vozidlo prohlášeno za obsazené. 

b) nástup s kočárkem je dovolen jen se souhlasem pověřené osoby. Požadavek na nástup cestující s kočárkem signalizuje pověřené osobě na zastávce zdvižením ruky nebo ústně. Souhlas či nesouhlas s nástupem projeví pověřená osoba posunkem nebo ústně,

c) dětský kočárek se přepravuje pouze na určeném místě označeném na vnější straně dveří vozidla symbolem kočárku,

d) cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u kočárku po celou dobu přepravy. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen,

e) cestující s dětským kočárkem může vystoupit z vozidla jen s vědomím pověřené osoby a určenými dveřmi. Výstup z vozidla cestující s kočárkem oznámí pověřené osobě použitím signalizačního zařízení (dvojí krátké stisknutí tlačítka „Znamení k řidiči") nebo ústně. Dětský kočárek se přepravuje na určené plošině vozu nebo na místě vyhrazeném pověřenou osobou, přeprava prázdného kočárku se uskutečňuje dle SPPO a tarifu TR 10.

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDSOK a přílohy zde

 

 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.