SMS jízdenka

SMS jízdenka

Tisk daňového dokladu k zakoupené SMS jízdence nebo podání reklamace na nedoručenou SMS jízdenku zde.

 

Podrobné informace k SMS jízdenkám

Základní informace

 • SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy ve tvaru DPMO na telefonní číslo 90206.
 • Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
 • SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.
 • Pomocí služby SMS jízdenky je možné si v Olomouci zakoupit pouze občanskou jízdenku s platností 50/70 minut (pracovní/ostatní dny) v ceně 22 Kč. 
 • SMS jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku města Olomouce a.s.

Uchovávání telefonního čísla

Při zakoupení SMS jízdenky bude za účelem vystavení jízdenky v informačním systému automatizovaně zpracováno telefonní číslo, ze kterého je SMS jízdenka zakoupena. Službu provozuje společnost GLOBDATA a.s. (www.globdata.cz). Poskytnutí údajů není povinné, ale bez poskytnutí telefonního čísla není zakoupení SMS jízdenky technicky proveditelné. Informace budou zpracovávány po dobu 3 měsíců a mimo zpracovatele k nim bude mít přístup jen DPMO. Zakoupením SMS jízdenky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním telefonního čísla, ze kterého byla jízdenka zakoupena.


Postup při nákupu SMS jízdenky:

 • Cestující napíše textovou zprávu ve znění: DPMO
 • Text odešle na telefonní číslo 90206
 • Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci (viz Reklamace).


Náležitosti SMS jízdenky

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď a přibližně do 2 minut obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti, HASH kód, kontrolní kód SMS jízdenky, upozornění.

Vzor SMS jízdenky:
DP m. Olomouce, a.s.
SMS jizdenka prestupni 22 Kc
Platnost:
Od: 3.9.23 15:03
Do: 3.9.23 15:53
Pouze linky DPMO
mXpay6d5E/207885


Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za poplatek 3 Kč, a to následovně:

 • cestující napíše textovou zprávu ve znění: DPMO
 • text odešle cestující na telefonní číslo: 900 06 03 (poslední dvojčíslí určuje cenu duplikátu)
 • cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

Vzor textu duplikátu SMS jízdenky:
(DUPLIKAT)
DP m. Olomouce, a.s.
SMS jizdenka prestupni 22 Kc
Platnost:
Od: 3.9.23 15:03
Do: 3.9.23 15:53
Pouze linky DPMO
mXpay6d5E/207885


Přepravní kontrola

Cestující je povinen k ověření platnosti SMS jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS jízdenky, nejen samotný text přijaté SMS jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS jízdenky a tím umožnit ověření platnosti SMS jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

SMS jízdenka je neplatná pokud:

 1. uplynula doba její platnosti,
 2. nebyla zaslána poskytovatelem služby SMS jízdenek dopravce,
 3. byla jakkoliv upravována, přepisována, přeposlána nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 4. nebyla platná v době kontroly,
 5. nelze z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 6. cestující odeslal objednávku na nákup SMS jízdenky až po nástupu do vozidla,
 7. cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Tarifem IDSOK nebo těmito SPP IDSOK,
 8. není SMS jízdenka při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena v databázi zakoupených jízdenek.

Na nočních autobusových linkách s nástupem předními dveřmi je cestující povinen bez vyzvání předložit řidiči vozidla ke kontrole mobilní komunikační zařízení se zobrazeným textem SMS jízdenky.


Daňový doklad

Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení SMS jízdenky. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad o zaplacení, který lze vytisknout.


Reklamace

Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně na formuláři, který je k dispozici ve všech prodejnách jízdních dokladů dopravce, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz.

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost GLOBDATA a.s. (www.globdata.cz)


Službu provozuje:

Technicky zajišťuje: GLOBDATA a.s. (www.globdata.cz).

www.platmobilem.cz

 

SMS jízdenka - otázky a odpovědi

Jakou jízdenku lze pomocí SMS zprávy zakoupit?
Pomocí služby SMS jízdenky je možno od 1. 9. 2012 zakoupit na linky provozované Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. nezlevněnou jízdenku s platností 50/70 minut (pracovní/ostatní dny), platnost je speciálně pro službu SMS jízdenky prodloužena o 10 minut oproti papírové jízdence. Cena jízdenky činí 22 Kč + cena za objednací SMS podle tarifu sjednaného cestujícím u svého mobilního operátora.

Jaký je tvar SMS zprávy a na jaké telefonní číslo se posílá?
Tvar SMS zprávy je DPMO. Tento text musí cestující zaslat na telefonní číslo 90206. Cestující může nastoupit do vozidla až s doručenou SMS jízdenkou.

Kde platí tato jízdenka?
SMS jízdenka platí pouze ve spojích provozovaných Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. SMS jízdenku nelze využít k přepravě u jiných dopravců než DPMO. Pokud se cestující prokáže SMS jízdenkou u jiných dopravců než DPMO, je považován u těchto dopravců za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

Může tuto službu využívat každý vlastník mobilního telefonu nebo je potřeba mít aktivovanou speciální službu?
Každý vlastník mobilního komunikačního zařízení může využít tuto službu, pokud má aktivovanou službu Premium SMS. Pokud ji aktivovanou nemá, musí kontaktovat svého mobilního operátora a nechat si ji zdarma aktivovat.

Mohou tuto službu využívat cizinci?
Cizinci službu mohou využívat pouze při zakoupení SIM karty místních operátorů (Telefonica O2, T-mobile, Vodafone), jinak ji využívat nemohou.

Jak dlouho od odeslání SMS zprávy trvá doručení SMS jízdenky?
SMS jízdenka je doručena přibližně do dvou minut od odeslání požadavku. Z tohoto důvodu byla prodloužena časová platnost jízdenky oproti papírové z 40/60 minut na 50/70 minut (pracovní/ostatní dny).

Na co ještě nesmím zapomenout, když si hodlám zakoupit SMS jízdenku?
Z jízdního řádu si zjistěte čas odjezdu vybraného spoje linky MHD. Požadavek na nákup SMS jízdenky je nezbytné odeslat v dostatečné časové rezervě před odjezdem tohoto spoje. Do tramvaje nebo autobusu můžete nastoupit, teprve když Vám bude SMS jízdenka doručena.

Mohu nastoupit do tramvaje nebo autobusu, když jsem odeslal požadavek na nákup SMS jízdenky a tuto jsem ve stanoveném časovém limitu ani později neobdržel?
Nikoliv, pro přepravu si musíte zakoupit jiný jízdní doklad, např. jízdenku u řidiče vozidla a na nedoručení SMS jízdenky podat reklamaci.

Lze získat daňový doklad za nákup SMS jízdenky?
Ano, daňový doklad je možné vystavit elektronicky na webových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na konkrétní telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad, který lze vytisknout.

Jak se postupuje při náhodném smazání jízdenky? Lze vytvořit duplikát?
Při náhodném smazání jízdenky je možné si nechat zaslat duplikát. Odešlete SMS ve tvaru DPMO na telefonní číslo 900 06 03 a obratem Vám přijde znovu již zakoupená SMS jízdenka. Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH. Cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo.

Jak je tento systém nákupu chráněn proti zneužití?
Systém je chráněn alfanumerickým kódem, který je v každé jízdence zobrazen. Tento unikátní kód je vygenerován na základě několika interních údajů. Tento systém umožňuje efektivnější kontrolu a dokazování případného zneužití oproti jízdenkám papírovým.

Jak jsou chráněna osobní data kupujícího?
U této služby nezjišťujeme žádné osobní údaje, kromě telefonního čísla, které ale není v systému svázáno s žádnou konkrétní osobou. Samotné ukládání dat do systému je rovněž chráněno proti zneužití.

Jsou tyto jízdenky nějak evidovány nebo se po uplynutí platnosti automaticky vymažou ze systému?
Telefonní čísla jsou evidována a uložena v systému po dobu nezbytně nutnou pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových).

Pokud SMS jízdenku neobdržím, kde a jak to mohu reklamovat?
Reklamaci na neobdrženou jízdenku lze uplatnit pouze na předepsaném tiskopisu, který je umístěn na internetových stránkách smsjizdenka.dpmo.cz. Reklamační formuláře budou k dispozici také na prodejnách časových jízdenek dopravního podniku. O výsledku reklamace budou cestující v zákonné lhůtě písemně vyrozuměni. Podle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích lze reklamaci na poskytovanou službu uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

Jak probíhá kontrola těchto jízdenek?
Cestující, který si SMS jízdenku zakoupí, je povinen se touto jízdenkou revizorovi prokázat tím, že mu umožní přečíst si celý text. Revizor podle údajů na jízdence může provést online kontrolu s databází platných jízdenek. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost přepravní kontrolor odeslat vlastníkovi mobilního čísla i sobě kontrolní SMS.

Proč novou službu Dopravní podnik města Olomouce, a.s. zavádí?
Dlouhodobým cílem Dopravního podniku města Olomouce, a.s. je zkvalitňování služeb pro zákazníky. Systém SMS jízdenek vhodně doplňuje stávající systém distribuce papírových jízdenek a v současné době již úspěšně funguje v několika tuzemských i evropských městech. Také sami cestující projevili ve svých žádostech zájem o tuto službu.

Co si od této služby slibujete?
Snažíme se vyhovět cestujícím v požadavcích na dosažitelnost nákupu jízdenek "kdykoliv a kdekoliv". Od nové služby si slibujeme, že ji cestující využijí především v případě absence prodejních míst na zastávkách nebo v případě nedostatku mincí v jejich peněžence. Doufáme také, že tímto eliminujeme skupinu náhodných cestujících bez platného jízdního dokladu.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.